گزارشگری مالی میان دوره ای
گزارشگری مالی میان دوره ای

گزارشگری مالی میان دوره ای ، این گزارشات به دوره های کوتاهتر از دوره های سالانه اشاره دارد. گزارشات مالی میان دوره ای، اطلاعات سودمندی را در رابطه با کسب سود و اوضاع مالی و میزان نقدینگی سازمان برای افراد سرمایه گذار و اعتبار دهندگان فراهم می آورد.

در ضمن گزارشات میان دوره ای اطلاعات مالی را به موقع در اختیار مدیران سازمان قرار می دهد.


محتوای گزارش مالی میان دوره ای


گزارشات مالی میان دوره ای، صورت های مالی را بر اساس استانداردهای حسابداری مانند ترازنامه، سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و غیره ارائه می دهد. از آنجا که اطلاعات میان دوره ای عاری از اطلاعات تکراری بوده و در هزینه تهیه اطلاعات مالی صرفه جویی شده، اطلاعات کمتری را در خصوص صورت های مالی ارائه می دهد. هدف از این گزارشات میان دوره ای، به روز کردن اطلاعات مالی سالانه می باشد. به همین دلیل، در اینگونه گزارشات، اطلاعات مالی درباره فعالیت های و رویدادهای جدید ارائه می شود و اطلاعات پیشین تکرار نمی شوند.


صورت های مالی میان دوره ای مناسب کدام فاصله زمانی می باشند


برای پاسخ به این سوال دو رویکرد جود دارد. در رویکرد اول، صورت های مالی از آغاز تا پایان میان دوره مناسب هستند. به عنوان مثال صورت های سود و زیان میان دوره ای که سه ماهه می باشند در نوبت اول از ابتدای فروردین تا پایان خرداد و در نوبت دوم از ابتدای تیر تا پایان شهریور خواهد بود. در ویکرد دوم، صورت سود و زیان میان دوره که سه ماهه می باشند در نوبت اول، از ابتدای فروردین تا آخر خرداد و در نوبت دوم از ابتدای فروردین تا آخر شهریور می باشد.


نتیجه پایانی


صورت های میان دوره ای بر اساس نگرش اول که در بالا گفته شد سه ماهه بوده در نتیجه امکان مقایسه عملکرد سه ماهه وجود دارد اما در نگرش دوم این فاصله زمانی سه ماهه، از ابتدای سال تا پایان میان دوره سه ماهه مورد نظر می باشد. به همین دلیل امکان مقایسه صورت سود و زیان نوبت اول و دوم وجود ندارد.