درباره حسابرسی داخلی
درباره حسابرسی داخلی

درباره حسابرسی داخلی ، حسابرسی در حرفه حسابداری به معنای رسیدگی به حساب های مالی می باشد.

حسابرسان به بررسی و ممیزی اسناد مالی و حسابداری پرداخته و اشتباهات عمدی و سهوی و تقلبات در صورت های مالی را کشف می کند. در نهایت حسابرسان نتایج کار خود را به مدیران سازمان ارائه می دهند.


انواع حسابرسی


حسابرسی صورت های مالی: در این نوع حسابرسی صورت های مالی بررسی شده و در نهایت تایید و رد خواهند شد.
حسابرسی رعایتی: از این نوع حسابرسی برای تطبیق اسناد و مدارک مالی و نحوه ثبت و ضبط و نگهداری آنها با استانداردهای تعیین شده و مقررات و قوانین مصوب انجام می شود.
حسابرسی عملیاتی: از این نوع حسابرسی برای بررسی فعالیت های عملیاتی سازمان ها استفاده می شود و در نهایت درست و غلط بودن آنها و مقرون به صرفه بودن و نبودنشان مشخص خواهد شد.
حسابرسی قانونی: این نوع حسابرسی بیشتر به یک مرجع حل اختلاف، شباهت دارد و این یعنی سازمان ها و شرکت ها در بحث های مالی و مالیاتی با سازمان هایی مانند دارایی و مالیات دچار اختلاف شده و از این حسابرسان برای برطرف نمودن این اختلافات استفاده می شود.


اهداف حسابرسی صورت های مالی


- صورت های مالی با استفاده از حسابرسی دارای ارزش و اعتبار خواهند شد.
- صورت های مالی با استانداردها و قوانین حسابرسی معین مطابقت خواهد داشت.
- اشتباهات عمدی و سهوی در محاسبات و صورت های مالی کشف و بررسی می شوند.
- نیازهای اطلاعاتی برای مدیران ارشد و سهامداران و ارگان های مربوطه فراهم می شوند.


نتیجه پایانی


اصولا کنترل داخلی و حسابرسی به منظور حفاظت اموال، افزایش سطح کارایی شرکت، افزایش اعتماد و اعتبار گزارشات مالی و برقرای ارتباط با مدیران سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع به منظور جلوگیری از تقلب از حسابرسی داخلی کمک گرفته می شود.