رویه های حسابداری
رویه های حسابداری

رویه های حسابداری ، صورت های مالی تلفیقی باید با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند تهیه شود.

چنان چه رویه های حسابداری مورد استفاده یکی از واحد های تجاری عضو گروه با رویه به کار رفته در تهیه صورت های مالی تلفیقی برای معاملات و رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تفاوت داسته باشد، صورت های مالی واحد مزبور هنگام استفاده از آن برای تهیه صورت های مالی تلفیقی به نحو مناسبی تعدبل می شود. چنان چه محاسبه این گونه تعدیلات میسر نباشد، این واقعیت باید همراه با آن بخشی از اقلام منعکس در صورت های مالی تلفیقی، که در مورد آن رویه های متفاوت حسابداری به کار رفته است افشا شود.

ضوابط تلفیق


برای تهیه صورت های مالی تلفیقی، اقلام مشابه صورت های مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی مشمول تلفیق پس از انجام تعدیلا ت با یک دیگر جمع می شود برای اینکه صورت های مالی تلفیقی، اطلاعات مالی گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد نشان دهد، تعدیلات تلفیقی لازم در خصوص معاملات و مانده های درون گروهی، سود و زیان های تحقق نیافته ناشی از معاملات درون گروهی به عمل می آید. سهم اقلیت نیز، در صورت وجود، باید محاسبه و به طور جداگانه منعکس شود.

سهم اقلیت


نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص دارایی ها به این شرح است :
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص دارایی های واحد تجاری فرعی باید متناسب با سهم آنان از مبلغ دفتری خالص دارایی های واحد تجاری فرعی پیش از تحصیل به علاوه سهم آنان از تغییرات در حقوق مالکلن سرمایه از تاریخ تحصیل واحد تجاری به بعد محاسبه شود.

نتیجه گیری :


رویه های حسابداری ، صورت های مالی تلفیقی باید با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند تهیه شود.