ذخایر و سایر بدهی ها
ذخایر و سایر بدهی ها

ذخایر و سایر بدهی ها ، ذخایر را می توان از سایر بدهی مانند حساب های پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد.

حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالا ها و خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده است. بنابراین وجه تمایز اصلی حساب های پرداختنی تجاری با ذخایر این است که مبلغ آن با توجه به صورت حساب و زمان پرداخت آن نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص می گردد.

رابطه بین ذخایر و بدهی های احتمالی


اگرچه برآورد ذخایر به دلیل نامشخص بودن زمان تسویه و یا مبلغ آن توام با احتمال است اما اصطلاح " احتمالی " در این استاندارد در مورد بدهی ها ودارایی هایی به کار می رود که شناسایی نمی شود، زیرا وجود آن ها تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد مشخص آتی که به طور کامل تحت کنترل واحد تجاری نیست، تایید می گردد. به علاوه اصطلاح " بدهی احتمالی " برای بدهی هایی به کار می رود که معیار های شناخت را احراز نمی کنند.

تعهد فعلی


در موارد بسیار نادر، وجود تعهد فعلی روشن نیست. در این موارد، چنان چه با در نظر گرفتن تمام شواهد در دسترس، احتمال وجود تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه بیشتر باشد، چنین فرض می شود که یک رویداد گذشته تعهد فعلی را به وجود آورده است.در اغلب موارد روشن است که آیا رویداد گذشته منجربه تعهدی فعلی شده است یا خیر. در مواردی نادر مانند یک دعوی حقوقی ممکن است در مورد اینکه رویدادهای خاصی واقع شده یا اینکه آن رویدادها منجر به تعهد فعلی شده است، اختلاف نظر وجود داشته باشد.

نتیجه گیری :


به طور کلی، ذخایر و سایر بدهی ها ، ذخایر را می توان از سایر بدهی مانند حساب های پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد.