رابطه بودجه و حسابداری
رابطه بودجه و حسابداری

رابطه بودجه و حسابداری ، بودجه و حسابداری ارتباط نزدیکی به یکدیگر دارند.

به عبارتی می توان گفت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. وظیفه بودجه دربرگیرنده هدف ها و برنامه های آتی سازمان و راههای تحقق آن اهداف می باشد. به عبارتی بودجه را می توان درآمد و هزینه های تخمینی در یک بازه زمانی برای نیل به اهداف معین در نظر گرفت.


تاثیر متقابل بودجه و حسابداری


چنانچه برای فعالیت های سازمان اعتبارات کافی در نظر گرفته شود نظام حسابداری با دشواری مواجه خواهد شد، در مقابل اگر حسابداری نتواند گزارشات مالی را به موقع در اختیار مدیران سازمان ها قرار دهند پیش بینی بودجه با مشکل مواجه خواهد شد. مقایسه بودجه مصوب با تفریغ بودجه، نظارت مالی نام دارد، که سبب تعدیل و اصلاح عملیات و فعالیت ها خواهد شد. از موارد مهم در اجرای بودجه کنترل می باشد، چرا که درباره استفاده صحیح از نقدینگی مصرف نشده در زمان وصول مالیات و خرج پول می باشد. این میزان پول قابل سرمایه گذاری است و باعث می شود درآمد اضافی برای دولت ایجاد خواهد کرد.


رایانه در بودجه بندی


با استفاده از رایانه ها می توان کارایی و بهره وری را افزایش داد و از دخالت احساست و ارتباطات انسانی در فرآیند بودجه ریزی را به میزان زیادی کاست. اطلاعات بودجه ای را می توان در رایانه ها ذخیره کرد و در مواقع نیاز از آنها استفاده کرد. چرا که بودجه سالانه با توجه به اطلاعات سالهای گذشته تهیه می شوند، اهمیت بیشتر رایانه ها بیشتر خواهد شد. مدیریت پروژه های بزرگ بدون رایانه غیر ممکن می باشد. مدیران برای ارزیابی پروژه ها به گزارشات منظم دوره ای منظم و حتی نامنظم نیاز دارند. به صورت دستی نمی توان گزارشات سیستم های برنامه ریزی را انجام داد.


نتیجه پایانی


با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بیشترین کمک را به بودجه بندی کرد. سازمان ها می توانند اطلاعات تاریخی در مورد درآمدها و هزینه ها و بهای تمام شده را از سوابق مالی و حسابداری استخراج نمایند.