ارزش زمانی پول
ارزش زمانی پول

ارزش زمانی پول ، مفهومی است که پول در حال حاضر به دلیل ظرفیت درآمد بالقوه آن، ارزش بیشتری از همان مبلغ در آینده دارد. این اصل مالی شامل موارد زیر می شود: پولی که می تواند سود را به دست بیاورد،

هر مبلغی پول بیشتراز آن چه که دریافت می شودارزش دارد. TVM نیز به عنوان ارزش فعلی تخفیف اشاره شده است. ارزش زمانی پول توضیح می دهد که چرا سود پرداخت می شود یا به دست آورده می شود : بهره، چه در سپرده بانکی و چه در بدهی، به حساب سپرده یا وام دهنده ارزش زمانی پول را جبران می کند.

محاسبه ارزش زمانی پول

محاسبه ارزش زمانی پول ، هر واحد پولی که در اختیار فرد باشد، دارای مزایا و معایبی است که به طور مستقیم ارزش زمانی پول را تحت شعاع قرار می دهند. از جمله می توان به نرخ بهره، تورم و هزینه فرصت ها اشاره کرد که در زمان های مختلف ارزش پول را افزایش یا کاهش می دهند. سپس براساس این عوامل و نوع واحد های پول، ارزش فعلی و ارزش آینده را محاسبه کرد. در این میان محاسبه ارزش فعلی خالص در مباحث مالی و سرمایه گذاری بسیار مهم و حیاتی است. در واقع مدیران مالی و سرمایه گذاران با کمک نرم افزارها و یا روش های دستی از طریق فرمول های زیر ارزش زمانی پول را در هر مقطع جداگانه محاسبه و سپس باهم مقایسه کرده و براساس نتایج حاصل تصمیم گیری می کنند.

فرمول ارزش زمانی پایه پول


بسته به وضعیت دقیق مورد نظر، فرمولاسیون TVM ممکن است کمی تغییر کند. به عنوان مثال، در صورت پرداخت هر ساله یا بلا عوض، فرمول تعمیم یافته دارای عوامل اضافی یا کمتری است. اما به طور کلی، اصلی ترین فرمول TVM متغیرهای زیر را در نظر می گیرد.
FV =ارزش آینده پول
PV = ارزش فعلی پول
N =تعداد دوره های ترکیب در سال
T= تعدادسال هh
براساس این متغیرها ، فرمول TVM عبارت است از :
FV=PV* [1+ (I /n)] (n*t)

نتیجه گیری :


ارزش زمانی پول ( TVM) ، مفهومی است که پول در حال حاضر به دلیل ظرفیت درآمد بالقوه آن، ارزش بیشتری از همان مبلغ در آینده دارد. این اصل مالی شامل موارد زیر می شود: پولی که می تواند سود را به دست بیاورد، هر مبلغی پول بیشتراز آن چه که دریافت می شودارزش دارد.